ประวัติความเป็นมา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหน่วยงานราชการและเขตอำนาจการรับผิดชอบ หรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๕ ) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ รับผิดชอบเขตพื้นที่การปกครองจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

 

 

 

ทำเนียบสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

 

พ.ต.ท.ชุติพงษ สืบสาย ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน

พ.ต.ต.ธรากร พิกุลแก้ว 19 มีนาคม 2562 - ธันวาคม 2562