การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

กองบังคับกำรตรวจคนเข้เมือง ๓ สำนักงำนตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมาณครั้งนี้เป็นเงิน....

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> เอกสารประกวดราคา