การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ ณ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> เอกสารประกวดราคา